Yhdistyksen säännöt

2.6.2015 Kouvola

1§ Yhdistyksen nimi on Kamera-73 Kuusankoski ry ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki ja se on jäsenenä Suomen Kameraseurojen Liitossa (jäljempänä SKsL), jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmätilaisuuksia, opetustilaisuuksia, valokuvanäyttelyitä, valokuvakilpailuja ja valokuvausretkiä, sekä toimeenpanee opintotilaisuuksia jäsenilleen ja sidosryhmilleen.

3§ Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä tai kunniajäseniä. Varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet ovat luonnollisia henkilöitä. Kannattavana jäsenenä voi olla myös oikeushenkilö. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta. Kunniajäseneksi voidaan kutsua jäsen, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa.

4§ Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistyksen toisessa vuosikokouksessa määrätyn vuosimaksun. Kannattava jäsen maksaa johtokunnan kanssa sopimansa vuosimaksun. Varsinainen tai kannattajajäsen, joka ei ole maksanut vuosimaksuaan, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
a) Kannattajajäsen voi osallistua yhdistyksen omiin valokuvanäyttelyihin, valokuvakilpailuihin, valokuvausretkiin ja opetustoimintaan
b) Kannattava jäsen ei voi osallistua SKsL:n kilpailuihin, näyttelyihin, eikä muihinkaan valtakunnallisiin näyttelyihin tai kilpailuihin yhdistyksen jäsenenä
c) Kannattajajäsen voi osallistua silloin edellä mainittuihin (kohta b) näyttelyihin tai kilpailuihin, jos hän on ennen osallistumistaan maksanut yhdistyksen määräämän jäsenmaksun

5§ Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo johtokunta, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisen kerran arvan nojalla. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt johtokunta voi valita yhdistyksen jäsenten keskuudesta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätös-valtainen neljän (4) sen jäsenen ottaessa osaa asioiden käsittelyyn. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

7§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina luovutettavaksi tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat ensimmäinen ja toinen vuosikokous. Yhdistys kokoontuu muulloinkin, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä sitä määrättyä asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikko ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse.

9§ Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidetään vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jossa käsitellään seuraavat asiat:
a) esitellään johtokunnan vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta,
b) esitetään edellisen vuoden tilit, tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
c) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,
d) hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma,
e) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen toinen vuosikokous pidetään viimeisellä neljänneksellä, jossa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
b) valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle,
c) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
d) määrätään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus,
e) määritellään yhdistyksen varsinaisten kokousten koollekutsumistapa. Kokouskutsu on esitettävä viikkoa ennen kaikille yhdistyksen varsinaisille jäsenille.
f) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen ehdotuksen johtokunnalle kymmenen (10) päivää ennen kokousta, jotta johtokunta ehtii antaa sille lausunnon.

10§ Johtokunta voi halutessaan päättää myös esille tulevista asioista, jotka koskevat johtokuntaa sähköpostilla. Johtokunnan jäsenet ottavat kantaa esitettyyn asiaan ja vastaavat asian esittäneelle jäsenelle. Päätökset on tulostettava ja säilytettävä yhdistyksen arkistossa. Sähköpostipäätökset ovat sitovia.

11§ Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymyksessä sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen, jolloin päätökseen vaaditaan 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

12§ Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi sillä tavalla kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa, jossa sitä ainakin 3/4 äänten enemmistöstä kannattaa.

Säännöt on tarkastutettu ja kirjattuna PRH:n kantaan.