Yhdistyksen säännöt

Päivitetty 3.5.2021

Yhdistyksen nimi on Kamera-73 Kuusankoski ry ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki ja se on jäsenenä Suomen Kameraseurojen Liitossa (jäljempänä SKsL), jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, esitelmätilaisuuksia, opetustilaisuuksia, valokuvanäyttelyitä, valokuvakilpailuja ja valokuvausretkiä, sekä toimeenpanee opintotilaisuuksia jäsenilleen ja sidosryhmilleen.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattavia jäseniä tai kunniajäseniä. Varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet ovat luonnollisia henkilöitä. Kannattavana jäsenenä voi olla myös oikeushenkilö. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua jäsen, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi ja jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan hallituksen yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa ja päätös edellyttää, että vähintään 3/4 läsnä olevista jäsenistä kannattaa esitystä.

Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistyksen toisessa vuosikokouksessa määrätyn vuosimaksun.

Kannattava jäsen maksaa johtokunnan kanssa sopimansa vuosimaksun.

 1. Kannattava jäsen voi osallistua yhdistyksen omiin valokuvanäyttelyihin, valokuvakilpailuihin, valokuvausretkiin ja opetustoimintaan
 2. Kannattavajäsen ei voi osallistua SKsL:n kilpailuihin, näyttelyihin, eikä muihinkaan valtakunnallisiin näyttelyihin tai kilpailuihin yhdistyksen jäsenenä
 3. Kannattava jäsen voi osallistua silloin edellä mainittuihin (kohta b) näyttelyihin tai kilpailuihin, jos hän on ennen osallistumistaan maksanut yhdistyksen määräämän jäsenmaksun

Varsinainen tai kannattava jäsen voi erota jäsenyydestä heti halutessaan. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo johtokunta, johon kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut viisi (5) jäsentä. Johtokunnan jäsen on erovuoroinen kahden kauden jälkeen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt johtokunta voi valita yhdistyksen jäsenten keskuudesta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen neljän (4) sen jäsenen ottaessa osaa asioiden käsittelyyn. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunnan toimintakausi on sama kuin yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi. Syyskokouksessa johtokuntaan valituksi tulleet henkilöt aloittavat toimikautensa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä. Johtokunnasta poistuvat henkilöt lopettavat toimikautensa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivä.

Järjestäytymiskokous on pidettävä tammikuun 2. viikon loppuun mennessä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina luovutettavaksi toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä vuosikokousta.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat ensimmäinen ja toinen vuosikokous. Yhdistys kokoontuu muulloinkin, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään viisi (5) yhdistyksen jäsentä sitä määrättyä asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostitse.

Etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on kokouskohtaisesti yhdistyksen johtokunnalla.

Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidetään vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jossa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta,
 2. esitetään edellisen vuoden tilit, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,
 3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,

Yhdistyksen toinen vuosikokous pidetään viimeisellä neljänneksellä, jossa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,
 2. valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle,
 3. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö,
 4. määrätään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus,
 5. hyväksytään toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio,
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen ehdotuksen johtokunnalle kymmenen (10) päivää ennen kokousta, jotta johtokunta ehtii antaa sille lausunnon.

10§

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia, sekä harjoittaa alaansa liittyvää koulutus- ja julkaisutoimintaa.

11§

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymyksessä sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen, jolloin päätökseen vaaditaan 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

12§

Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi sillä tavalla, kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa, jossa sitä ainakin 3/4 äänten enemmistöstä kannattaa.